Belügyi Tudományos Tanács munkacsoportjai

Állandó munkacsoportok

Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoport

A munkacsoport vezetője: Dr. Malét-Szabó Erika

A munkacsoport létrejöttének körülményei:
2012. szeptember 26-28. között a Belügyi Tudományos Tanács és az Alkotmányvédelmi Hivatal közösen konferenciát szervezett a rendvédelmi, honvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok pszichológusainak.
Dr. Dános Valér, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF) főigazgatója a következő nyilatkozatot tette a konferencia után: „Alkalmam volt figyelni a három nap során elhangzó előadásokat, hozzászólásokat. Megtapasztalhattam a kollégák által felhalmozott tudásanyag, a szakmai alázat és egymás tiszteletének megannyi megnyilvánulását, mind a hivatalos programokon, mind a társasági események során. Már ott megfogalmazódott bennem, hogy ez egy olyan ihletett pillanata a tudomány és a gyakorlat találkozásának, amit érdemes, sőt szükséges is átmenteni a mindennapokba. Így született meg az Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoport megalakulásának gondolata, mely dr. Felkai László úr, a BM közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke, majd Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr támogató egyetértésével találkozott.”
A munkacsoport 2012. november 30-án, a Magyar Tudomány Ünnepe záró rendezvényén kapta meg működési engedélyét.

A munkacsoport annak a szellemiségnek az ébren tartásán dolgozik, ami a konferencián létrejött. A mindennapi munkában pedig a tudomány és gyakorlat átjárhatóságának olyan magas fokú biztosításáért, mely egyértelmű garanciát jelent a Belügyminisztérium kötelékében dolgozók legjobb pszichés ellátására..

  A munkacsoport célja:
 • kezdeményezi a pszichológiai szakterülettel kapcsolatos kutatásokat, és megbízások alapján részt is vállal azok programjának kidolgozásában
 • közreműködik a szakterületet érintő jogszabály tervezetek véleményezéseiben és a szakmai működés során tapasztalt problémákra, szabályozási hiányosságokra felhívja az érintett szervek figyelmét.
 • támogatja az BM KSZF és a BM EKO feladatainak végrehajtását saját szakmai kompetenciáinak határain belül.
 • kapcsolatokat ápola pszichológiai szakma civil szervezeteivel, elsőként az MPT Hon- és Rendvédelmi Tagozatával veszi fel a kapcsolatot, annak tevékenysége áttekintése és az együttműködés kidolgozása céljából.
 • felkarolja mindazon új kezdeményezéseket, melyek a BM alá tartozó szerveknél zajló pszichológusi munka szakmai színvonalát emelhetik
 • segíti a Rend-, és Honvédelem, valamint a nemzetbiztonsági pszichológusok megbecsülésének, szakmai identitásának előmozdítását.
  A munkacsoport eredményei:
 • 2013 februárjában indult I. kutatása a munkacsoportnak a KSZF megbízása alapján, mely a vezetői kompetenciák, készségek és képességek feltárását szolgálta a BM alá tartozó rendvédelmi szerveknél és a nemzetbiztonsági szolgálatoknál. Kutatás lezárult kutatási beszámolóval 2013 decemberében.
 • 2013. májusában „A gyermekeket érintő eljárásokban részt vevő „hivatásos személyek” felkészültségét képzettségét vizsgáló” AJB/2614/2012-es számú, az Alapvető Jogok Biztosa által készített jelentés szakmai véleményezése BM EKO megbízása alapján.
 • 2013 júniusában az Országos Rendőrfőkapitány úr által fémjelzett szakmai anyag véleményezése a BM EKO megbízása alapján.
 • 2014 márciusában II. kutatási fázis, az I. kutatásban kapott kompetenciák súlyozása, rangsorolása, és az ÁROP.2.2.17-es BM oldali projekt a vezető-kiválasztás szakmai-tudományos támogatása. A kutatás a KSZF megbízása alapján indult. 2014 decemberében a beszámoló elkészült.
 • 2015 márciusában Pilot Kutatás indult, Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr kérésére, a II. Kutatás eredményei kapcsán felmerült kérdések megválaszolására. Ebből kutatási beszámoló 2015. április végén elkészült.
 • 2015. április 23-án a Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr által jóváhagyott, a hivatásos állomány kiválasztása, képzése, az új feladatokra felkészítése a 2014. évi miniszteri oktatási értekezleten meghatározott feladatok végrehajtására készült, BMSZÜ/43-4/2015. számú ütemterv I/1. pontjával kapcsolatos megbeszélésen, valamint a cselekvési program támpontjainak kidolgozásán való részvétel.

Digitális Biztonságtudatosság Munkacsoport

A munkacsoport vezetője: Prof. Dr. Rajnai Zoltán

A Munkacsoport létrejöttének körülményei:

A munkacsoport 2017. május 19-én alakult meg a Belügyi Tudományos Tanács, a Belügyminisztérium érintett szervezetei egységei, az önálló belügyi szervek, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., valamint 12 ágazaton kívüli szervezet közreműködésével ad hoc munkacsoportként. Tevékenységét két albizottság – szakmai és didaktikai – keretében végzi.

A felhasználók biztonságtudatosságának fontosságát Magyarország felismerte és célként tűzte ki annak fejlesztését számos stratégiában és jogszabályban, például a Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról szóló 1139/2013. (III. 21.) Korm. határozatban.
A 2014-2020 időszakra vonatkozó Nemzeti Infokommunikációs Stratégia, valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia kiemelt területként kezeli a digitális kompetenciák hiányát, a digitális írástudás fejlesztésének szükségességét. A stratégiához felhasznált felmérések adatok alapján szükségessé vált a közigazgatásban dolgozó állomány képzése és továbbképzése, a biztonságtudatos elektronikus üzemeltetési kultúra kialakítása is. Ennek megfelelően a stratégiában megfogalmazott egyik célkitűzés, a közigazgatási belső rendszereit és külső alkalmazásait használó felhasználók (közigazgatásban dolgozó állomány) folyamatos tájékoztatása, oktatása a tényleges veszélyek és biztonsági kockázatok tárgyszerű megismertetése, illetve az ezekkel szembeni védekezés módjának bemutatása, hogy hatékonyan és biztonságosan kezeljék az elektronikus információs rendszereket.
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek biztonságtudatosságának elősegítésére szolgáló háttér anyagok, oktatási anyagok, készítését, tréningek lebonyolítását fogalmazza meg feladatként.

A stratégiában foglaltak szerint a digitális kompetenciák és a biztonságtudatosság kérdése releváns, sőt kiemelt probléma a közigazgatáson belül. Az elmúlt évek során számos elektronikus információs rendszer került üzembe helyezésre a közigazgatásban dolgozók munkafolyamatainak támogatására, melyek csak megfelelően biztonságtudatos használat mellett érhetik el a kívánt hatást (a rendszer hatékony, rendeltetésszerű és biztonságos használatát). Mára már minden közszolgálati tisztviselő számára az e-közigazgatás a munkavégzésének szerves részévé vált. A feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai ismereteken túl, fontos feladat az információbiztonság és az informatikai biztonság magas szinten tartása és az ezzel kapcsolatos tudatosság fejlesztése is.

2016. július 29-én megjelent az EU hivatalos lapjában a hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló EU-s irányelv (NIS irányelv) szintén foglalkozik az IT biztonságtudatosság kérdéskörével. Az irányelv úgy rendelkezik, hogy a hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó nemzeti stratégiához kapcsolódóan a tagállamoknak oktatási, tájékoztató és képzési programokat kell kidolgozni, létrehozni.

A munkacsoport célja:

A Belügyi Tudományos Tanács kereteiben belül létrehozott ad hoc munkacsoport célja a témában érintett szakmai és tudományos szervezetek együttműködésével a digitális eszközök és kommunikáció biztonságos használatához szükséges kompetenciák fejlesztését szolgáló elektronikus tananyag, perspektivikusan képzési rendszer kialakítása.

A munkacsoport eredményei:

 • 2017. év végére a Digitális Biztonságtudatosság Munkacsoport Szakmai Albizottsága összeállította a 14 pontból álló Informatikai biztonsági oktató anyagot, mely alapját képezi a közszférában dolgozók számára készítendő elektronikus tananyagnak.
 • 2018. február 23-án az ad hoc munkacsoport a Belügyi Tudományos Tanács állandó munkacsoportjává vált.
 • A munkacsoport célja 2018. I. félévének végére egy elektronikus tanulást segítő program létrehozása.
 • 2018 végére e-learning tananyag megalkotása; a tanítási-tanulási folyamatot hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek támogatásával, a tananyag és a tanulói források, mind a tutor-„tanuló” kommunikáció, mind pedig az interaktív számítógépes oktatószoftver egységes keretrendszerbe foglalásával. A tananyag feldolgozásához, bemutatásához, szemléltetéshez vagy akár a kommunikációhoz digitális médiumok, grafikai elemek, videók állnak majd rendelkezésre.

Közfoglalkoztatási Munkacsoport

A Munkacsoport létrejöttének körülményei:
Dr. Hoffmann Imre, közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár úr kezdeményezésre, 2015 márciusában megkezdődött a közfoglalkoztatás területén folyó szakmai-tudományos tevékenységre vonatkozó együttműködés kialakítása a Belügyi Tudományos Tanács részéről. A Közfoglalkoztatási Statisztikai Elemzési és Monitoring Főosztály munkatársaival folytatott többszöri munkamegbeszélés eredményeképpen, helyettes államtitkár úr egyetértésével az a döntés született, hogy az elmúlt években végzett kutatások hasznosítása, a jövőbeni kutatói tevékenység, szakmai-tudományos rendezvények szervezése, valamint a tudományos pályázatok kiírása –– a Belügyi Tudományos Tanács keretein belül egy állandó munkacsoport létrehozását indokolja.
A Közfoglalkoztatási Munkacsoport – a felkért, különböző tudományterületeket képviselő kutató és szakértő tagok részvételével 2015. július 29-én megtartotta alakuló ülését. A munkacsoport összetétele azt a komplexitást tükrözi, amit a közfoglalkoztatás érdemi tárgyalása igényel.
A Munkacsoport célja a közfoglalkoztatás-tervezés és - irányítás tudományos igényű, elméleti hátterének biztosítása.

A Közfoglalkoztatási Munkacsoport feladatai:

 • A közfoglalkoztatás-tervezés, - irányítás és - fejlesztés elméleti, szakmai kereteinek kialakítása:
  • A fejlesztésre vonatkozó javaslatok és a hasznosnak ítélt célkitűzések megfogalmazása az előzőleg kialakított szakmai koncepció és az érvényes kormányzati stratégia összevetésével
  • A szakmai keretekbe illeszkedő, a gyakorlat javítását célzó, hasznos javaslatok kidolgozása a szakpolitikai irányító és végrehajtó szervezet számára
 • Javaslatokat is megfogalmazó kutatások kezdeményezése a releváns összefüggések feltárására
 • A szakpolitika számára fontos gyakorlati és elméleti problémákat feltáró pályázatok kezdeményezése
 • Konferenciák és workshopok szervezése a kutatási eredmények ismertetésére, a különböző területen dolgozók (kutatók, közfoglalkoztatók, érdekvédelmi szervezetek) tapasztalatainak kicserélésére és az együttműködések ösztönzésére
 • Kapcsolattartás és együttműködés a Belügyi Tudományos Tanáccsal, a szakmai és tudományos közélet - a szervezet honlapján keresztül történő - folyamatos informálása
 • Szoros együttműködés a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási főosztályaival, és a közfoglalkoztatás rendszeréről informáló honlappal.

A munkacsoport tagjai:
VEZETŐ:
egyeztetés alatt

TITKÁR:
Bodnárné Dr. Boda Dorottya PhD
Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási, Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály
vezető főtanácsos

ÁLLANDÓ TAGOK:
Dr. Bódis Lajos PhD
Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar,
Munkagazdaságtani Központ
egyetemi docens

Busch Irén
Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási, Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály
főosztályvezető

Prof. Dr. Chikán Attila, akadémikus
Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar
Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség Kutatóközpont
professor emeritus

Dr. Czirfusz Márton PhD
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
tudományos munkatárs

Dr. Csite András PhD
Hétfa Kutatóintézet igazgató

Dr. habil. Csoba Judit PhD
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Politikatudományi és Szociológiai Intézet,
Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Györgyi Zoltán PhD
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet,
Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék,
egyetemi docens

Prof. Dr. habil. G. Fekete Éva CSc

Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, Munka- és Társadalom-gazdaságtan Intézeti Tanszék, tanszékvezető

Dr. Molnár György
MTA Közgazdaság-tudományi Intézet, tudományos főmunkatárs

Dr. Németh Nándor PhD
Pannon Elemző Iroda, ügyvezető igazgató
Máltai Szeretetszolgálat, projekt koordinátor

Dr Zemplényi Adrienne
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
jogi igazgató

A munkacsoport eredményei:
2016-ban a Munkacsoport tevékenységének eredményeként megszületett egy, a korábbi kutatási eredményeket összefoglaló helyzetelemzés. Ezt követően, a helyzetelemzést és a munkacsoport által szervezett műhelybeszélgetéseken és konferenciákon megismert tapasztalatokat felhasználva a Munkacsoport kialakította azoknak a releváns kutatási témáknak a jegyzékét, amelyek segítségével a közfoglalkoztatás fejlesztéséhez szükséges ismeretek aktualizálását, kiegészítését, illetve rendszerezését elvégezhetik a döntéshozók. 2017. második felében a BM közbeszerzési eljárást indított, amelyiknek az eredményeként a Hétfa Kutatóintézet és partnerei kiterjedt kvalitatív kutatást indíthattak A közfoglalkoztatás hatása a helyi gazdaságra, helyi társadalomra címmel. Ennek keretében négy járás 15, különböző munkaerő-piaci, demográfiai szociális, és település-szerkezeti adottságokkal, illetve közfoglalkoztatási érintettséggel rendelkező településén készültek egyéni, csoportos és fókuszcsoportos interjúk polgármesterekkel, közfoglalkoztatás szervezőkkel, közfoglalkoztatottakkal, és foglalkoztatási és szociális szakemberekkel. Az adat-, és a dokumentum elemzést is tartalmazó, valamint lakossági kérdőívezéssel is kiegészített kutatás eredményeit összefoglaló záró-tanulmányt, annak mellékleteit és az arról készített kivonatot a közfoglalkoztatási portál publikálta.

Ahogy a 2018. évi tevékenységről szóló beszámolóból megtudható, a kutatás eredményeit BM KVHÁT, a Munkacsoport és Hétfa Kutatóintézet által közösen szervezett november 7-ei konferencián mutatták be. A nagyjából 70 közfoglalkoztatással foglalkozó munkaügyi és munkagazdasági szakember részvételével rendezett eseményen az előadásokat vita követte. A konferencián elhangzottak összefoglalója az on-line Munkaügyi Szemle 2019 évi első számában jelent meg.

A Munkacsoport feladatterve szerint további kutatási tervek körvonalazásával és a közfoglalkoztatással kapcsolatos, szak-, és tudományterületek közötti párbeszéd elmélyülését segítő rendezvény szervezésével folytatja munkáját 2019-ben.

A munkacsoport elérhetősége:
Bodnárné Dr. Boda Dorottya
BTT Közfoglalkoztatási Munkacsoport, titkár
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/B
Telefon:+36 1 896-1808
E-mail: dorottya.boda.bodnarne@bm.gov.hu

Rendészettudományi Munkacsoport

A munkacsoport vezetője: Prof. Dr. Ruzsonyi Péter

A munkacsoport célja a rendészet jogalkotás, valamint a rendőrség és a más rendvédelmi szervek törvényes és hatékony működésének elősegítése. Ennek érdekében:

 • kezdeményez rendészeti tárgyú kutatásokat és részt vállal ezek programjainak megvalósításában,
 • közreműködik – a rendészet kormányzati irányításának igényei szerint – a jogszabályok és szervezetszabályozási eszközök tervezeteinek véleményezésében, a rendészeti stratégiák kialakításában,
 • közvetíti a Magyar Tudományos Akadémia számára – tekintettel az MTA IX. Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottságának rendészettudományi albizottsága által nyújtotta lehetőségekre – a rendészet tudományos szükségleteit,
 • részt vesz a rendészetelméletek egyetemi oktatásában és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara mellett működő Doktori Iskola munkájában,
 • támogatja a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság szakmai feladatainak végrehajtását,
 • kapcsolatokat ápol az ORFK Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézettel,
 • koordinálja a tárgykörébe tartozó hazai kutatásokat és fórumokat biztosít a tudományos teljesítmények értékeléséhez,
 • együttműködik a rendészet terület külföldi kutatóintézeteivel.

2013-ban 2 alkalommal ülésezett. „A gyűlölet bűncselekmények - dogmatika és joggyakorlat” című tudományos ülésre 2013. március 08-án, a „Rendészeti modernizáció – korszerű rendőrség” című kerekasztal beszélgetésre 2013. november 28-án került sor.
2015. november 18-án sikerrel került megrendezésre „Rendészeti képzési modellek itthon és a nagyvilágban” című kerekasztal beszélgetés.

Rendvédelmi Kutatások Archívuma Munkacsoport

A munkacsoport vezetője: Prof. Dr. Ruzsonyi Péter

A munkacsoport az évtizedek óta zajló rendvédelmi kutatások – első lépésben – magyar nyelvű eredményei archívumának elkészítését tűzte ki célul. Ennek érdekében tevékeny és folyamatos munkakapcsolatot kívánt kiépíteni a rendvédelmi szervezetek, kutatási háttérintézmények, valamint oktatási intézmények között. A munkacsoport tevékenysége kiterjedt a publikációk és egyéb kutatási eredmények gyűjtésére, rendszerezésére. A munkacsoport megalakulásakor célul tűzte ki kutatói végpontok kialakítását, általuk elérhetővé válnak a korábbi kutatási eredményeket, ezzel is elősegítve a jelenlegi és jövőbeni rendvédelmi kutatások számának és színvonalának emelését.

A Munkacsoport az időközben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtára és Levéltára az ÁROP 2.2.21 projekt keretében létrehozott egyetemi repozitórium – rendszere miatt befejezte tevékenységét. A LUDITA az egyetem szellemi vagyonát, kutatási produktivitását reprezentáló digitális tudástár, teljes szövegében (ill. egyéb multimédiás mivoltában) képes tárolni, kereshetővé tenni az oktató- és tudományos kutatómunka során keletkezett és megőrzésre érdemesnek tartott dokumentumokat.

A rendészettudományi és közszolgálati területén jelenleg folyamatban van a LUDITA rendszer CEPOL adatbázisával való összekapcsolásának megoldása.

Szakterminológiai Munkacsoport

A munkacsoport vezetője:
Bozó Csaba 2016-
Dr. Szabó Henrik 2013-2015
Prof. Dr. Katona Géza 2011-2013

A munkacsoportja tevekénységének célja belügyi ágazatban használatos tárgyszavak kategorizálása. A rendészeti kézikönyvek, szakkönyvek, bibliográfiák, repertóriumok, valamint a rokon szakmák szakkönyvei tárgyszavainak összesítése, illetve rendszerbe foglalása a kutatói, szakértői, könyvtárhasználói szempontok, keresési tapasztalatok figyelembevételével. Perspektivikusan nemzetközi összehasonlító tárgyszójegyzékek, katalógusok beépítése, összehasonlítása, adaptálása a nemzetközi szakirodalomban a jobb idézettség céljából.

A Belügyi Tudományos Tanács teljes ülésén, 2015. februárjában bemutatásra került a szakterminológiai fogalomtár internetes felületre tervezett adatbázisa, közrendészeti és bűnügyi tárgyszavak szemléltetésével. Kutatási beszámoló

A munkacsoport további tárgyszó gyűjtést és feldolgozást hajtottak végre, melynek alapját elsősorban az éppen aktuális, újonnan megjelenő szakirodalom jelentette. Megtörtént fogalomtár informatikai, szoftveres hátterének programozása és tesztelése a munkacsoport tagjainak folyamatos visszajelzései alapján. A tagok kidolgozták a szakterületek vonatkozásában a lektorok és a szuperlektorok személyére szóló javaslatukat. A lektori rendszer működtetéséhez szükséges informatikai háttér megteremtése a 2015. évben megtörtént. A munkacsoport és a terminológiai fogalomtár fejlesztési munkálatainak összehangolása érdekében szerzői és lektori útmutatók kerültek összeállításra.

Területrendezési és Településügyi Munkacsoport

A munkacsoport vezetője: Dr. Dömötör Tamás

A munkacsoport célja a területrendezéssel és az építésüggyel kapcsolatos jogalkotás tudományos alapú segítése. Ennek érdekében:

 • kezdeményez szakterülettel kapcsolatos kutatásokat, és részt vállal ezek programjainak megvalósításában,
 • közreműködik – a szakterület kormányzati irányításának igényei szerint – a jogszabályok tervezeteinek véleményezésében, a szakági stratégiák kialakításában
 • kapcsolatot alakít ki és tart fenn a Magyar Tudományos Akadémia illetékes albizottságaival,
 • kialakítja, működteti és fejleszti a szakterületi kutatási adatbázist,
 • kialakítja, működteti és fejleszti a szakterületi kutatói hálózatot különös tekintettel a tudományos tevékenységet is folytatói stratégiai partnerekre,
 • elősegíti a szakterületi tudományos együttműködést és információcserét tudományos találkozók, rendezvények, műhelybeszélgetések szervezésével.
  A munkacsoport eredményei:
 • Megindult az egyetemek közötti információcsere kereteinek megalapozása egy közös információs bázis létrehozásával
 • A munkacsoport véleményezte az Országos Területrendezési Terv tervezetét.
 • 2013. február 11-én munkacsoportülés került megrendezésre.
  • Szakterületi események megszervezése:
  • 2013. április 26.: „A jövő tervezése, a tervezés jövője” című műhelykonferencia a Budapesti Corvinus Egyetemen, társszervekkel közös szervezésében.
  • 2013. május 23.: „Sustainable Building (Fenntartható építés)” című nemzetközi tudományos konferencia a Közép-Európai Egyetemen, a társszervekkel közös szervezésében.
  • 2013. december 17.: Dr. Misley Károly emlékülés a Belügyminisztérium Területrendezési Osztállyal közös szervezésében.
  • 2014. március 19.: A munkacsoporton belül – az érintett stratégiai partnerek bevonásával – Tájépítészeti ad hoc munkacsoport kezdte meg működését az építésügyi jogi szabályozási rendszer fogalomrendszerének tisztázása érdekében.

A Miniszterelnökséghez kerülő feladat miatt a munkacsoportok tevékenysége a Belügyi Tudományos Tanácson belül megszűnt.

Ad hoc munkacsoportok

Doktori Ösztöndíjrendszert Előkészítő Munkacsoport

A munkacsoport vezetője: Dr. Sabjanics István

A Munkacsoport javaslatot tesz a Belügyminisztérium és szerveinél dolgozó doktoranduszok ösztöndíjrendszerére, a doktori képzéshez kapcsolódó jogi háttér felülvizsgálatára, aktualizálására. Javaslatot tesz a belügy ágazaton belül folytatott, a doktori képzéshez kapcsolódó egységes tanulmányi szerződésrendszer kidolgozására.

A Belügyi Tudományos Tanács és a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság által közösen meghirdetett - a 2014/15-ös tanévre, a NKE PhD hallgatói számára, Doktori Képzési Ösztöndíj elnyerésére - pályázat sikeresen lezárult, mely a 2015/2016. tanévben ismét meghirdetésre került. A Belügyminisztérium együttműködési megállapodást kötött állam- és jogtudományi doktori iskolákkal, a Doktoranduszok Országos Szövetségével, valamint az Országos Doktori Tanáccsal a külső doktorandusz gyakornoki rendszer kialakítása, működtetése céljából. A Munkacsoport tevékenysége 2014. évben lezárult.

Műszaki Innovációs Munkacsoport

A munkacsoport vezetője: Prof. Dr. Bukovics István

A munkacsoport létrejöttének célja tűzszerész és veszélyes környezet felderítési feladatok ellátására alkalmas – jó terepjáró képességgel, távirányítással és vontatmányt befogadó képességgel rendelkező – robotok fejlesztése, illetve olyan moduláris felépítésű robotrendszer fejlesztése, amely jól alkalmazkodik a változatos környezethez és képes felderíteni a veszélyes anyagokat (sugárzás, vegyi anyag, hőhatás, fertőző anyagok). További fejlesztési lehetőségként felmerülhet a robotok csoportos együttműködését lehetővé tevő rendszer kialakítása is.

A problémakör feltérképezése érdekében a Munkacsoport bekapcsolódott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (és elődszervezete, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem), a Magyar Hadtudományi Társaság és az MHTT Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztály által szervezett Robothadviselés tematikájú tudományos konferenciasorozatba. A konferenciasorozat 2001-ben kezdődött, és az évek múltával nem csak a szűken vett katonai robottechnikával kapcsolatos kérdésköröket kutatják, és adnak számot az eredményekről. hanem a tágabban értelmezett tudományos-szakmai kapcsolódásokat is. Ilyenek, többek között, a védelmi infokommunikációs rendszerek, a kiberhadviselés, vagy a robotok alkalmazása a természeti és civilizációs katasztrófavédelmi, megelőzési, védekezési és rehabilitációs feladatokban.

A Munkacsoport részéről a konferenciákon előadásokkal közreműködtek a Munkacsoport tagjai, mely anyagok, tanulmányok formájában a Hadmérnök című folyóiratban jelentek meg.

- Bukovics István-Fáy Gyula-Kun István: A kiképzési folyamat alkatelméleti modellezése, Hadmérnök IX. évfolyam 2. szám, 366-383. oldal Budapest, 2014.

- Bukovics István-Fáy Gyula-Kun István: Struktúra és funkció a hálózat alapú hadviselésben, Hadmérnök, VII. évfolyam, 4. szám, 95-108. oldal Budapest, 2012.

- Kun István-Fáy Gyula-Bukovics István: Logikai hadviselés-kritikus pontok harca Hadmérnök, VI. évfolyam, 4. szám, 189-203. oldal, Budapest, 2011.

Ezen túlmenően a Munkacsoport kapott néhány vállalkozói megkeresést tudományos-szakmai együttműködésre. Azonban a tárgyalások során nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalkozói részről szponzorációt várnak, vagy saját fejlesztésükhöz anyagi támogatást remélnek, és nem elsősorban tudományos-szakmai háttérmunkát, együttműködést. Mivel a Belügyi Tudományos Tanácsnak nem feladata, és lehetősége sincs anyagi, pénzügyi támogatásra, így ezek a kezdeményezések elhaltak.

A konferenciákon, vagy egyéb szakmai-tudományos rendezvényeken, projektekben továbbra is igyekszünk szerepet vállalni.

Eseménynaptár

Újdonságok/Frissítések