konferencia

Konferencia ajánló

A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja a 2001. évben megteremtett hagyományt követve, Szent László napja alkalmából, a Rendőrség Tudományos Tanácsa közreműködésével 2021. június 24-én nemzetközi tudományos konferenciát tart Pécsett RENDÉSZET A RENDKÍVÜLI HELYZETEKBEN – HÚSZ ÉVES A SZENT LÁSZLÓ NAPI KONFERENCIA címmel.
A konferencia célja: A járványügyi veszélyhelyzetre is tekintettel tudományos igényességgel áttekinteni mindazokat a társadalmi, állami kihívásokat, amelyek rendkívüli helyzetekben a közrend, a közbiztonság és az államhatár rendje védelmének, a rendészet működésének paramétereit meghatározhatják..
A konferenciára jelentkezőknek módjukban áll rendészetelméleti- és történeti, bűnüldözési, szakrendészeti, illetve migrációs tematikájú szekcióüléseken a konferencia címéhez kötődő tárgyban referátumot tartani. A tervezett előadás címét, tartalmának rövid, vázlatos leírásával 2021. május 28-ig kell megküldeni a szervezők részére.
Részletek

konferencia

Tudományos pályázati felhívás

A Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet Társadalmi felzárkózás 2030 címmel, annak érdekében, hogy írásra serkentse mindazokat, akik valamilyen módon érintettek, illetve érdekeltek a meghirdetett témakörökben. A pályázat meghirdetésének célja, hogy a kiírás nyomán született publikációkkal támogassuk a hazai felzárkózáspolitikát, a felzárkózási stratégia végrehajtását, értékelését. Pályaműveket az alábbi két témakörben lehet benyújtani:
I. Az uniós roma stratégiai keretekhez kapcsolódó problémafeltáró, elemző, a szolgáltatások fejlesztését, nyomon követését, értékelését szolgáló vizsgálatok, elemzések
II. Roma és hátrányos helyzetű családok helyzete a COVID-19 okozta krízis időszakában
A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.
A pályázat feltöltésének határideje: 2021. október 3. 24:00
Részletek

konferencia

PhD (doktori) képzési pályázat

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2021/2022. tanévre. A költségátvállalás célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás biztosítása a PhD (doktori) tudományos fokozat megszerzésének elősegítése útján..
A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.
A pályázat feltöltésének határideje: 2021. szeptember 6. 24:00 Részletek

Megemlékezés Prof. Dr. Vókó Györgyről

Megemlékezés Prof. Dr. Vókó Györgyről

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Prof. Dr. em. Vókó György 2021. április 5-én életének 75. évében elhunyt.
Professzor úr 1974-ben végzett a PTE Állam és Jogtudományi Karán, majd 1976-ban jogi szakvizsgát tett. Ügyészként 1977-től dolgozott, szakmai tapasztalatait a szélesebb tudományos közvéleménnyel 1983-óta osztotta meg, rendszeresen publikált a Belügyi Szemle, a Börtönügyi Szemle és az Ügyészségi Értesítő hasábjain. Gyakorlati és a vele párhuzamosan kiteljesedő kutatói munkáját 1983-ban Legfőbb Ügyészi Dicsérettel, 1987-ben Kiváló Munkáért Kitüntető jelvénnyel ismerték el. A Doktor Universitas címet 1989-ban nyerte el, 1991-ben az MTA Állam- és Jogtudományi kandidátusa címet, 1998-ben MTA PhD fokozatot szerzett. 2000-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán habilitált. 2004-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK és a Pécsi Tudományegyetem ÁJK egyetemi tanára lett. 2011. március 15-én, több mint három évtizedes ügyészségi szakmai és vezetői munkája, a büntetés-végrehajtási jog valamennyi területét átfogó kutatói, publikációs, szakmai tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, polgári tagozat kitüntetésben részesült. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kari Tanácsa 2011-ben a PPKE JÁK-emlékérmét adományozta részére, majd 2012-ben az MTA doktora címet nyerte el. Széleskörű tudományos és szakmai munkásságát általánosan elismerték.
Professzor úr a Belügyi Tudományos Tanács munkájában is aktívan részt vett, egyik központi alakja volt a tudományos építkező munkának. Hagyományt teremtett a kezdeményezésére létrejött MTA Büntetés-végrehajtási Albizottság és a Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa közös szervezésében megvalósuló konferenciák életre hívásában. Személye garancia volt arra, hogy a belügyi tárcán megjelenő valamennyi tudományos szegmensben értékteremtő és szintetizált eredmények születhettek az elmúlt 10 évben.
Vókó György professzor halálával a 20-21. századi honi büntető jogtudomány jeles képviselője szállt sírba, akinek szerteágazó szakirodalmi és oktató munkássága mély nyomokat hagy a magyar tudomány történetében.

kotet

Könyvajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe az Integritás a rendvédelem „SZEM”-ével – avagy a szilárd erkölcsiség rendvédelemspecifikus jellemzői a korrupciómegelőzés szolgálatában című tanulmánykötet, amely a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001. azonosító számú „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” elnevezésű projekt Belügyminisztérium oldali tevékenysége eredményeként készült. A projektet részben a Belügyi Tudományos Tanács Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoport keretében 2015-ben elindult kutatómunka alapozta meg..
Részletek

ülés

BTT ülés 2021. február 26.

A Belügyi Tudományos Tanács 2021. február 26-án tartotta meg ülését – a járványügyi helyzetre tekintettel - online formában. Dr. Felkai László közigazgatás államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke köszöntette a résztvevőket, és meghatározta a 2021. évre vonatkozó, a belügyi tudományos tevékenységgel kapcsolatos elvárásokat, prioritásokat. Ezt követően többek között megtörtént a BTT 2020. évi tevékenységének értékelése, és 2021. év munkatervének elfogadása.
Részletek

>

Megemlékezés Hoffmann Imréről

Türelemmel viselt, hosszan tartó betegség után 2021. március 10-én elhunyt dr. Hoffmann Imre PhD nyugállományú tűzoltó altábornagy, a Belügyminisztérium volt közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság volt főigazgató-helyettese, a Belügyi Tudományos Tanács tagja. 2012. július 16-án nevezték ki a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárává, amely állami vezetői feladatokat 2020. szeptember 30-ig látta el kimagasló hatékonysággal és szakértelemmel. Dr. Hoffmann Imre egész életpályája a közösségért, mások életének, életkörülményeinek jobbításáért, és adott esetben mások életének és javainak megóvásáért való áldozatos munkájáról szólt. Érdeklődési köre igen kiterjedt volt mind a tudomány, a természet, és a művészetek irányába. A tudomány világát érintő tevékenységek, valamint múltunk, hagyományaink életben tartásáért, közkinccsé tételéért és továbbviteléért megnyilvánuló elkötelezettsége végig kísérte az életpályáját. Dr. Hoffmann Imre nyugállományú tűzoltó altábornagyot a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti.

Kihelyezett ülés

PhD (doktori) képzési pályázat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 2021. évben is pályázatot hirdet doktori képzésre. A képzés lehetőséget biztosít a tudományos fokozat megszerzésre, hozzájárulva az oktatói és kutatói elit utánpótlásához. A 2021/2022. tanévre kiírt doktori felvételi pályázati felhívással kapcsolatban az egyetem honlapján tájékozódhat a Tudományos élet, Doktori iskolák és képzések, Doktori képzés és fokozatszerzés, Doktori felvételi, 2021/2022 menüpont alatt.
A pályázat fizikai beérkezésének határideje: 2021. március 31.
Részletek

MRTT_OIF palyazat

Pályázati felhívás – gyakornoki rendszer

Ajánljuk a doktori iskolák hallgatói, kutatók szíves figyelmébe a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke által meghirdetett pályázatot, amely lehetőséget biztosít a Belügyminisztériumban, valamint az önálló belügyi szerveknél – doktorandusz, abszolutóriumot szerzett és doktorjelölt számára – gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására.
A pályázatok elektronikus úton történő benyújtásának határideje: 2021. április 30.
Pályázati felhívás
Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felülete
Plakát

MRTT_OIF palyazat

MRTT Migrációs Tagozat, OIF és OIF TT közös tudományos pályázata

Ajánljuk szíves figyelmükbe az MRTT Migrációs Tagozata, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, valamint az OIF Tudományos Tanács közös pályázatát. A pályázatra olyan tanulmányok elkészítését várják, amelyek a legális és illegális migráció, illetve a menekültügy történetével, aktuális kérdéseivel, nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, valamint problémáival foglalkoznak.
A pályázat postára adásának határideje: 2021. szeptember 20. Részletek

konferencia

Scientia et Securitas folyóirat első száma

Megjelent a Scientia et Securitas című folyóirat első száma. A folyóirat alapítója a Belügyi Tudományos Tanács és a Doktoranduszok Országos Szövetsége.
Az elektronikus, nyílt hozzáférésű, interdiszciplináris folyóirat központi témája a biztonság.
Az első füzet az alábbi linken keresztül érhető el

konferencia

Belügyi Tudományos Tanács ülése
2020. november 27.

A Belügyi Tudományos Tanács ülésére, egyúttal a Magyar Tudomány Ünnepe 2020 belügyi fejezetének ünnepélyes zárására 2020. november 27-én került sor.
Részletek

konferencia

Elismerésben részesült Prof. Dr. Ruzsonyi Péter, a Belügyi Tudományos Tanács tagja

A büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából Szent Adorján Érdemjel kitüntetésben részesült Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok úr, a Belügyi Tudományos Tanács tagja , aki 2020. szeptember 2-án vehette át elismerését a Belügyminisztérium márványaulájában.
A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk!
Részletek

konferencia

Lezárult az NKE PhD-hallgatói számára kiírt pályázat

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács által a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására kiírt pályázatra összesen 28-an jelentkeztek. Bírálóbizottság döntése szerint az NKE valamennyi doktori iskolájából kerültek ki nyertes pályázók, összesen 9 hallgató kapott támogatást a bruttó 3 millió forintos keretösszegből.
Gratulálunk mind a Hadtudományi Doktori Iskola, mind a Katonai Műszaki Doktori Iskola, mind a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, mind a Rendészettudományi Doktori Iskola nyerteseinek!

konferencia

Scientia et Securitas folyóirat indulása

Scientia et Securitas címmel közösen indít folyóiratot a BTT és a DOSZ. Az elektronikus, nyílt hozzáférésű, multidiszciplináris folyóirat központi témája a biztonság. Főszerkesztője Németh Tamás akadémikus, a szerkesztőbizottság tagjai a különböző tudományterületek kvalifikált szakértői. Ez évben várható a folyóirat első számának megjelenése az Akadémiai Kiadó gondozásában.

konferencia

Belügyminisztérium külső gyakornoki rendszere 2020

A Belügyminisztérium külső gyakornoki rendszerének kuratóriuma 2020. június 12-én megtartotta ez évi ülését, amelyen - többek között - értékelték a 2019-es gyakornoki programot. A pályázati program résztvevői beszámoltak izgalmas kutatásukról és eredményeikről:
▶️A fogvatartottak képességprofil vizsgálata
▶️A korszerű kihallgatási interjútechnikák a bűnügyekben
▶️Migráció és bűnözés kapcsolata Ausztriában és Németországban.
A kuratóriumi ülésen elbírálták továbbá a 2020-as programra érkezett pályázatokat.
A Belügyminisztérium Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztálya a gyakornoki rendszer összekötőinek és instruktorainak tartott felkészítő tájékoztatót 2020. június 26-án. Bemutatásra került a BTT új online pályázati felületének a gyakornoki rendszerrel kapcsolatos része, hiszen ez évtől már kizárólag ezen a felületen keresztül lehet pályázni és rögzíteni a különböző dokumentumokat, a gyakornokok és a fogadó szervek közötti együttműködést, értékelést (mint például megállapodás feltöltése, haladási napló vezetése, instruktori értékelés, hosszabbítás lehetősége).

konferencia

BTT a közösségi médiában

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Belügyi Tudományos Tanács Facebook oldalát, ahol a BTT hírein és rendezvényein túl többek között a belügyi tudományos élet eseményeiről és pályázati lehetőségekről tájékozódhatnak az érdeklődők.
Az oldal böngészéséhez kellemes időtöltést kívánunk!
Részletek

konferencia

A Belügyminisztérium csatlakozik a Magyar Tudományos Művek Tárához

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke és Prof. Dr. Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatója együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) szolgáltatások biztosításáról, amely lehetővé teszi a Belügyminisztérium és az önálló belügyi szervek számára, hogy az országos, tudományos, hiteles bibliográfiai adatbázisban az ágazati tudományos kutatás, az oktatás és a művészeti és műszaki alkotások hiteles nyilvántartását és bemutatását.
Az MTMT-vel kapcsolatos ágazati feladatokat a Tudománystratégiai és –koordinációs Főosztály látja el.

Könyvajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe – a Büntetésvégre-hajtási Szervezet és a Belügyi Tudományos Tanács gondozásában – megjelent a Tanulmányok a Csemegi-kódex megalkotásának 140. évfordulója alkalmából című kötetet, amely a Magyar Tudomány Ünnepe 2018 keretében megrendezett nagysikerű tudományos-szakmai konferencia értékeit hivatott megörökíteni.
Részletek

konferencia

Belügyi Tudományos Tanács ülése

A Belügyi Tudományos Tanács évértékelő, programalkotó ülésére 2020. március 6-án, a Belügyminisztérium Márványaulájában került sor.
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár úr, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke köszöntőjét követően ismertette a Tanáccsal szemben támasztott követelményeket. Az eseményen Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára, a Tudománystratégiai és –koordinációs Főosztály vezetője beszámolt a BTT 2019. évi eredményről, továbbá ismertette a 2020. évi munkaterv-tervezetét. Ez követően a BTT keretein belül működő munkacsoportok vezetői, valamint a tudományos tanácsok elnökei számoltak be a 2019. évi tevékenységükről és a 2020. évi tervekről.
Részletek

konferencia

Konferencia ajánló

Tisztelt Érdeklődő!


Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy a 2020. június 25. napjára a Pécsi Tudományegyetemen „A hadtudománytól a rendészettudományig – társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében” címmel előzetesen meghirdetett konferencia a kihirdetett veszélyhelyzet miatt elmarad.

Kihelyezett ülés

Könyvajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe Dr. Koltay András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának Az új média és a szólásszabadság (Wolters Kluwer, Budapest, 2019) című legújabb könyvét. A kötet a demokratikus nyilvánosság szabályozásának kérdéseiről szól az internetes kapuőrök tevékenységének tükrében. A 21. században a nyilvános viták egyre inkább az interneten keresztül zajlanak, a legnagyobb platformok és vállalatok annyi felhasználóval és olyan gazdasági erővel, továbbá a nyilvánosság alakítására alkalmas akkora hatalommal rendelkeznek, hogy az példa nélküli a média korábbi történetében. Ha úgy tetszik, a Google-lal és a Facebookkal született meg a 21. század nyilvánossága.
Könyvismertetés

Kihelyezett ülés

Könyvajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Rendészettudományi szaklexikont, amelyet Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának oktatói és a felkért rendészeti szakemberek a Karvasy Ágoston Rendészetelméleti és Történeti Kutatóműhely keretében készítették el. A Szaklexikon arra vállalkozik, hogy a múlt, a jelen és a jövő rendvédelmi és rendészeti szerveinek tevékenységével összefüggő fogalmakat összegyűjtse, rendszerezze és közkinccsé tegye.
A kötet teljes terjedelemben

Eseménynaptár

Újdonságok/Frissítések